{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
0

Kişisel Verilerin KorunmasıRMK Classic Giyim Tekstil Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası​

Veri Sahibi Başvuru Formu


RMK CLASSİC GİYİM TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ​
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak RMK Classic Giyim Tekstil Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizce yürütülen ticari faaliyetlerin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından planlanması ve yürütülmesi, iş birimlerimizce Şirketimiz ürün hizmetlerinin ilgili kişilere sunulması için gerekli çalışmaların planlanması ve icrası ile Şirketimizin ticari ve iş faaliyetlerinin Şirket politikaları ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik süreçlerin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

  Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.edwards.com.tr ’de yer alan RMK Classic Giyim Tekstil Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 • Şirketimiz Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

  Kişisel verilerinizin Şirketimizce işlenmesine açık rızanızı vermeniz durumunda, ad, soyad, cep telefonu, ev telefonu, adres, e-mail, cinsiyet bilgileri ile Şirketimizle yaptığınız ticari işlemlere ilişkin bilgileriniz ancak açık rızanız doğrultusunda, Şirketimizce sunulan ürün ve/veya hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz tarafından sunulmakta olan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz yukarıda “b” ve “c” maddelerinde belirtilen amaçlar kapsamında, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde www.edwards.com.tr ’de yer alan RMK Classic Giyim Tekstil Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 • ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz Şirket tarafından tarafınızla kurulan sözleşmesel ilişki sırasında fiziki ve elektronik ortamda; satış sözleşmesinin kurulması ve ifası ve Şirketin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari ve iş güvenliğinin sağlanması gibi hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve/veya açık rızanız kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin “b”, “c” maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Şirket, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.