{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
0

Kişisel Verilerin Korunması


RMK Classic Giyim Tekstil Ticaret  A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası​


Veri Sahibi Başvuru Formu


RMK CLASSİC GİYİM TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak RMK Classic Giyim Tekstil Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri


Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;


·          Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,

·          Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

·          Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,

·         Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.


 Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


·          Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, 

·          Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·          Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,


 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


·          Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,

·          Finansal işlemlerin takibi,

·          Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·          Etkinlik yönetimi,

·          Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

·          Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

·          Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·          Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.


 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


·          Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

·          İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.


Açık rızanızın varlığı halinde ise;


·          Kimlik ve iletişim bilgileriniz ile müşteri işlem bilgilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,

·          Kimlik ve iletişim bilgilerinizin tarafınıza ürün ve hizmetlerimize ilişkin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişki kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi


Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi iletişim formunun doldurulması, internet sitemiz, telefon ve e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda mağazada veya Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:


·          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·          Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


·          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://edwardstr.s3.amazonaws.com/documents/RMK_Classic_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.